Två kvinnor spelar musik med upp och nedvända glas som hänger på en tråd.

Musik, ett redskap i skolämnen och värdegrundsarbete

Musikaliska ingångar till skolämnen och värdegrundsarbete för att skapa glädje, inkluderingsarbete och stimulera lärandet.

Medlemmar och personal från Musikcentrum Öst ger exempel på hur musik kan användas som ett redskap i skolämnen och värdegrundsarbete. Kulan tipsar om några av alla musikföreställningar och workshops som finns med ämnesanknytning.

Musik som pedagogisk resurs

Som pedagogiskt verktyg är musiken fenomenal på att med små medel beröra många områden i barns utveckling och detta i ett och samma svep. Musik berör centra för tal, motorik, rytmik, empati, logik, samspel med mera. I musikskapande binder vi ihop de båda hjärnhalvorna och skapar nya synapser och nervbanor. Musicerande ger ökad problemlösningsförmåga. Både IQ och EQ med andra ord.

Att använda sig av det musiska elementet i klassrummet samlar gruppen och hjälper elever att komma till ro. Balsam för nerverna, näring till serotoninet eller möjlighet till att avreagera sig och skaka av sig överskottet av myror i brallan.

All denna kunskap kring musik som pedagogiskt instrument har de musiker som arbetar ute skolorna och som du kan boka via Kulan och Musikcentrum Öst.

Förslag på aktörer inom olika skolämnen

Matematik

Musikens språk med begrepp som puls, rytm, sekvens, frekvens gränsar till matematiskt tänkande. Vårt tonspråk är matematiska mönster. Pythagoras skapade grunden för vårt tonsystem. Intervallet mellan tonen C och tonen F är fyra tonsteg och kallas kvart, samma ord som kvartal. En kvadrat har fyra hörn. Hur klingar ett C och F tillsammans? är en fråga som författaren Roland Cox ställer i "Ta in musiken!" utgiven på UR-förlag.

Stockholms saxofonkvartett, musikerna har under flera år arbetat med estetiska lärprocesser och matematik, både i lärarfortbildningar och i klassrumsbesök. Musikerna är specialiserade på svensk och utländsk kammarmusik för saxofoner och avancerad elektroakustisk musik.

Stockholms saxofonkvartett

Naturorienterande ämnen

Musicera med olika material – vatten, trä, metall, blyerts, tyg, glas med mera.

Instrumentbygge – med och utan elektricitet, i olika material.

Pröva och upplev olika resonans och akustik.

Vattenmannen och Speed, musikerna kommer till skolan och sjunger och pratar om vatten. Varför är det viktigt att tvätta händerna? Kan vattnet ta slut? Hur långt kan en nysning åka?

Vattenmannen och Speed

Samhällsorienterande ämnen

Aldrig i världshistorien har människan varit utan musik. Och inga världshistoriska händelser eller förlopp har passerat utan att människan har musicerat kring dem eller i deras samtid.

Maele Sabuni och Semmy Stahlhammar, två artister som med "Bach in the street" erbjuder en föreställning om mänskliga rättigheter, tolerans och demokrati. En föreställning kring upplevelsen att vara andra generationens invandrare med föräldrar som flytt krig och förintelse. Genom klassisk musik och streetdance delas en berättelse om att ärva och bära minnen. Att fly och rotas i ny jord, att hitta sin plats i tillvaron och hur olika kulturer kan berika en människa och få henne att växa.

Vargkatten Produktion

Ensamble Yria, musiker och dansare har gjort en musikteatern "Hitta rätt". Med utgångspunkt i barns tankar kring FN:s barnkonvention sammanflätar Ensemble Yria musik, rörelse och konventionstext till en visuell, klingande och interaktiv upplevelse. Till föreställningen medföljer ett musikalbum och handledningsmaterial, framtaget i samarbete med barnrättsexpert Åsa Ekman.

Ensemble Yria

Süperstar Orkestar låter eleverna möta en romsk brassbandsmusik från Balkan. Medlemmarna i orkestern spelar, berättar om sina instrument och om sina möten med musiker och människor på Balkan. Eleverna får lära sig en sång, en dans och klappa rytmer.

Süperstar Orkestar

Svenska

Emma Nordenstam och Karl Jonas Winqvist låter eleverna på ett lekfullt och spontant sätt arbeta med grunderna i låtskriveri. De tränar de moment och beståndsdelar som utgör grunderna i en skapandeprocess: att ta vara på impulser, bejaka egna och andras idéer. I arbetet med att skapa och rytmisera texter tränas det svenska språket. Eleverna får arbeta med rim och öva sig i att gestalta en berättelse eller en känsla.

Emma Nordenstam

Språkundervisning

Musik är ett språk i sig och man kan musicera på och med alla språk. Det finns musik på alla språk. Språk kan vara lättare att ta till sig när det är tonsatt. Om texterna till musiken också talar direkt till målgruppen får man många vinster. Att berätta något genom en sång som barnen gillar ger ett mycket starkare avtryck i ett barn än att bara säga orden. Barn som sjunger får också språkträning.

Idrott och hälsa

Musik och rörelse går hand i hand. De vetenskapliga beläggen för att sång är främjande både fysiskt och psykiskt är mycket starka. Sång ökar hälsan och välbefinnandet, minskar stress genom utsöndrande av hormoner. Att sjunga sätter fart på kroppens endorfiner och gör människor glada. Vi mår bra och blir harmoniska av att sjunga tillsammans. Att lära sig musik utantill är också superbra för minnet.

Estetiska ämnen

Bild, dramatik, fotografi och film – allt går naturligtvis att koppla till musik. Lyssna på medeltida musik för att illustrera medeltiden. Lägg märke till hur teater- och filmmakare använder musikens språk för att framhäva spänning, fara eller glädje. Musik kan säga något som inte kan sägas på annat sätt, tona ned en känsla eller förstärka den.

Värdegrundsarbete

Att ta in en gemensam ljudkälla och dela en ljudupplevelse skapar en gemenskapskänsla. Det speciella med livemusik i en grupp är att en skicklig musiker kan få gruppen att känna stark grupptillhörighet i och med den gemensamma musikupplevelsen.

När du spelar och framför musik tillsammans är du sysselsatt i ett intensivt och mycket gruppstärkande samarbete. Alla måste lyssna på alla och alla måste bidra.

Musik ger en samhörighetskänsla i gruppen. Att spela rytmer tillsammans stärker en grupp med människor och det är enligt vetenskapen mätbart hur synapserna i hjärnan letar sig fram till varandras ändar.

I musiken kan alla känslor få upplevas och uttryckas utan att bli bedömda eller värderade. De får en säker plats att undersökas utan att behöva gå till agerande mot andra människor. Just nu i historien finns musik överallt och detta gör att den på ett sätt är väldigt devalverad. Skolan har möjligheten att lyfta in musik mer fokuserat och på så sätt höja upplevelsen av den. Ett inslag av professionella musiker i skolan öppnar upp för nya idéer och tankar om vad musik kan vara. Inspirera till att skapa själv och skapa lust att spela ett instrument.

Uppdaterad