Kvarnbyskolans kulturplan 2020–2021

Kvarnbyskolan har varit generösa och delat med sig av sin kulturplan så att andra verksamheter kan få inspiration. Så här arbetar de för att eleverna ska få uppleva och skapa kultur.

Syftet med en kulturplan

En kulturplan som är väl förankrad i personalgruppen och antagen av densamma garanterar eleverna kulturupplevelser och förpliktigar skolas ansvariga och lärare att se till att nedanstående mål uppfylls.

Mål

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. (Lgr 11 sid 11 Skolans värdegrund och uppdrag)

Underlag för innehållet i kulturplanen

Förslag till innehåll har inhämtats och diskuterats på lärarkonferenser med arbetslagen under höstterminen 2019. Innehållet har kompletterats med ytterligare förslag från projektledningen i Libravoice. Arbete med att upprätta en kulturplan ingår i kriterierna för att uppnå ett certifikat från Kungliga Musikhögskolan (KMH). Efter det att kulturplanen har antagits av skolans personal och ledning ska den godkännas an KMH inför certifieringen.

Följande kulturaktiviteter kommer att äga rum under 2020–2021:

 • Ett besök på en institutionsteater där någon föreställning visas som engagerar och intresserar eleverna.
 • Ett besök på en mindre teater alternativt ett besök på skolan av en teatergrupp som bjuder eleverna på en föreställning, gärna en interaktiv sådan.
 • En konsert, gärna med klassisk musik eller annan musik som eleverna vanligtvis inte kommer i kontakt med.
 • En dansföreställning med professionella dansare.
 • Ett besök på ett museum.
 • Ett besök på Skansen.
 • Ett besök av en författare på skolan.
 • Besök av serietecknare.
 • Danslektion på skolan med danslärare.
 • Orkesterspel på skolan.
 • Besök på Berättarministeriet.
 • Teaterarbete/musikalarbete på skolan/workshop.

Genomförande

Skolledningen ser till att medel avsätts för ovanstående. Ansökan om extra medel för att fullfölja planen skrivs och skickas till eventuella bidragsgivare för att säkra upp ekonomin. (Ansökan om medel från Statens Kulturråd ”Skapande skola” skickas in för läsåret 2020-2021). Arbetslagsledare ansvarar för att aktiviteter som planeras skrivs in i kalendariet. Lärare samråder om hur aktiviteterna lämpligen integreras i undervisningen samt förbereder och efterarbetar besök och aktiviteter.

Utvärdering

Lärare ansvarar för att alla aktiviteter utvärderas av eleverna. Lärares synpunkter framförs på arbetslagskonferenser, dokumenteras och samlas ihop för en slutlig summering varje termin.

Uppföljning

Planen justeras inför varje terminsstart utifrån de utvärderingar som har gjorts.

Kulturaktiviteter under 2020–2021

Alla elever

 • Skolavslutningar med sång/kör/dans.
 • Ljushögtid med kör. Luciaföreställning. Julavslutning allsång.
 • FN-dagen med kör. Nobeldagen med Kvarnbyskolans litteraturpris och fredspris.
 • Öppet hus med kör och orkester.

Förskoleklass

 • Konserthuset Ludde B eller Majas alfabetssånger
 • Museum
 • Musiklektioner med musiklärare läsåret 2020

Årskurs 1

 • Teaterbesök (mindre teater)
 • Dansundervisning

Årskurs 2

 • Skansen
 • Teaterbesök

Årskurs 3

 • Institutionsteater (eventuellt Stadsteatern)
 • Moderna museet eller annat museum med skapande verksamhet

Årskurs 4

 • Besök av teaterpedagog
 • Besök av serietecknare

Årskurs 5

 • Besök av författare
 • Berättarministeriet

Årskurs 6

 • Dansföreställning med professionella dansare
 • Orkesterspel

Kulturplanen bygger på att eleverna både ska få uppleva kultur i olika former och själva vara skapande i skolans verksamhet. Ovanstående är ett minimum av aktiviteter och behöver naturligtvis inte äga rum just i de årskurser där de nu är placerade. I praktiken kommer eleverna troligen att få göra och uppleva mer än vad som framgår av detta och då ska det skrivas in i redovisningen efter varje termin. Planen ska revideras varje år. När en elev slutar Kvarnbyskolan efter årskurs 6 ska han eller hon ha fått göra eller vara med om alla de kulturaktiviteter som kulturplanen innehåller. Att följa kulturplanen blir en slags garanti för att eleverna någon gång under sin låg-och mellanstadietid får del av såväl samhällets kulturutbud som att ha fått vara skapande i skolans arbete med inspiration av professionella kulturaktörer. 200 kronor per elev är avsatta för läsåret 2020/2021.

Uppdaterad