Kulanpremien

Kulanpremien är Stockholms stads sätt att möjliggöra för förskolor och skolor att kunna ta del av det fria kulturlivets utbud genom att utvalda program kan bokas till reducerat pris.

Om din verksamhet vill ingå med program i utbudet med Kulanpremien behöver du göra en ansökan om Stöd till kulturprogram i förskola och skola. Kulturaktörer som beviljas stöd kommer att kunna presentera utvalda program på Kulans webbplats och erbjuda dessa till reducerat pris till förskolor och skolor i Stockholms stad.

Inför 2025 planeras en ordinarie utlysning. Denna ansökningsomgång är öppen 12 augusti till och med 30 augusti och avser hela spelåret 2025.

Stöd till kulturprogram i förskola och skola

Har du blivit beviljad Stöd till kulturprogram i förskola och skola?

Alla kulturprogram som beviljats Stöd till kulturprogram i förskola och skola syns på Kulans webbplats. Kulan skapar användarprofiler och lägger upp sidor för de program som beviljats Kulanpremien. Kulan kommer skapa ett användarkonto i Kulans admin-system till nya aktörer. Inloggningsuppgifter skickas till den e-postadress som kulturaktören angett i ansökan. 

Villkor för kulturaktörer

Praktisk information

Kulanpremien är en av kulturförvaltningens stödformer och ska följa samma villkor som övriga stöd. Med den här förändringen kan vi säkerställa att stadens riktlinjer för kulturstöd följs och att sökande behandlas på ett likvärdigt sätt. Förändringen ska därmed bidra till en säkrare och mer transparent stödgivning.

Kulturaktörer som beviljas stöd kommer att veta på förhand hur stort Kulanpremiens belopp är och får på så sätt större kontroll över sin Kulanpremie.

För dig som söker andra stöd hos kulturförvaltningen är det en fördel att ha alla ansökningar samlade i ett och samma system.

Om din verksamhet vill ingå med program i utbudet med Kulanpremien under 2024 behöver du göra en ansökan om stöd till kulturprogram i förskola och skola.

Du ska inte längre göra någon intresseanmälan på din admin-sida i Kulan. 

Du gör din ansökan i kulturförvaltningens ansökningsportal för kulturstöd, https://kulturstod.stockholm.se

Du bestämmer själv om du vill ansöka för hela året eller för en kortare spelperiod.

Stöd kan sökas av professionella kulturaktörer från det fria kulturlivet som har sitt säte i Stockholms stad eller planerar gästspel i Stockholms stad.

För att kunna ansöka behöver de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd vara uppfyllda. Beroende på vilken organisationsform du har ska du bifoga olika handlingar.

Generella villkor och krav för kulturförvaltningens stöd

Inför 2025 planeras en ordinarie utlysning. Denna ansökningsomgång är öppen 12 augusti till och med 30 augusti och avser hela spelåret 2025.

Våren 2025 kommer en kompletterande ansökningsomgång att öppna. Den kompletterande ansökningsomgången öppnar endast för aktörer som beviljats stöd för 2025 och behöver ansöka om ytterligare stöd eller önskar komplettera sitt utbud. Det kommer också vara möjligt att ansöka om stöd för aktörer som beviljats stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang för en produktion som riktar sig mot Kulans målgrupp och som har spelperiod under 2025.

Om budgetutrymme finns kommer kulturaktörer som har större efterfrågan än förväntat på sina program att kunna göra kompletterande ansökan.

Stöd kan sökas för befintliga kulturprogram som:

  • riktar sig till barn och unga i förskola och skola
  • är utformade och anpassade för barn och ungas behov och förutsättningar
  • håller hög konstnärlig kvalitet
  • genomförs på fast scen, gästspelsscen eller uppsökande i Stockholms stad.

Stöd får endast användas för att erbjuda utvalda kulturprogram till kommunala och fristående förskolor och skolor i Stockholms stad samt till andra arrangörer av kulturprogram för förskola och skola i Stockholms stad.

Stöd kan beviljas för ett eller flera program. Om Kulanpremien har beviljats för flera program kan du själv fördela stödet mellan dina olika program. 

Kulanpremien ger 50% rabatt på priset, både på platsbiljetter och när förskolor och skolor köper in uppsökande program. 

Förskolor och skolor kommer även fortsättningsvis att registrera sina bokningar på Kulan. Du bekräftar och rapporterar deltagarantal på dessa löpande på din admin-sida i Kulan, på samma sätt som idag. På så sätt får du även ett färdigt underlag från Kulan till din redovisning av stöd.

Stödet ska redovisas senast en månad efter spelperiodens slut. Du anger själv startdatum och slutdatum för spelperioden i ansökan.

Du redovisar det belopp som har förbrukats. 

Om stödet inte har förbrukats ska det återbetalas. Alternativt kan du skjuta fram programtillfällen i samråd med handläggare på kulturförvaltningen.

Du kan förhandsvisa ansökningsformuläret i kulturförvaltningens ansökningsportal för kulturstöd, https://kulturstod.stockholm.se/ 

I ansökan behöver du uppskatta antal speltillfällen/biljetter under den period som ni kommer att erbjuda programmet samt uppge pris per program och/eller biljett.

Du behöver lägga med länk till videomaterial, alternativt annan dokumentation av programmet eller information om när det går att ta del av programmet fysiskt.

Ansökt belopp beräknas utifrån din uppskattning av antal speltillfällen samt programmets pris. 

Exempel 1

Programmet kostar 10 000 kronor och du uppskattar att ni kommer att få 20 bokningar från förskolor och skolor.

  • 10 000 * 20 = 200 000 kronor
  • 0,5 * 200 000 kronor = 100 000 kronor
  • Ansökt belopp = 100 000 kronor

Exempel 2

Biljetterna kostar 120 kronor och du uppskattar att förskolor och skolor kommer att boka 500 biljetter.

  • 120 * 500 = 60 000 kronor
  • 0,5 * 60 000 kronor = 30 000 kronor
  • Ansökt belopp = 30 000 kronor

Först tittar vi på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd och att rätt handlingar är bifogade.

Generella villkor och krav för kulturförvaltningens stöd 

Därefter bedömer vi ansökningarna utifrån de särskilda villkor och bedömningsgrunder som gäller för Stöd till kulturprogram i förskola och skola.

Särskilda villkor och bedömningsgrunder 

Ansökningarna bereds av kulturförvaltningens handläggare i dialog med en rådgivande referensgrupp. Referensgruppen består av representanter från förskola och skola samt personer med kompetens inom flera konstområden. Beslut fattas av kulturförvaltningen enligt kulturnämndens delegationsordning.

Uppdaterad