Illustration: Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Villkor för kulturaktörer

Här beskrivs de villkor och åtaganden som gäller för kulturaktörer som ingår i utbudet på Kulan.

Bakgrund

Kulan syftar till att underlätta förskolans och skolans kulturarbete och bidra till ökad samverkan med kulturlivet. Arbetet med Kulan utgår från Stockholms stads program för barn- och ungdomskultur, Kultur i ögonhöjd, och är ett samarbete mellan kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna.

På Kulan presenteras ett utvalt utbud av aktuella kulturaktiviteter riktade till förskola och skola i Stockholms stad som 

 • har beviljats stöd till kulturprogram i förskola och skola och ingår i utbudet med Kulanpremien. 
 • är aktuella inom Skapande skola. 
 • erbjuds av kommunala kulturverksamheter, institutioner och museer. 
 • finns med av någon annan anledning, exempelvis genom samarbeten eller särskilda insatser. 

Här beskrivs de åtaganden som Kulan har gentemot kulturaktören och de åtaganden som kulturaktören har gentemot Kulan. När du som kulturaktör skickar in material till Kulan får du samtidigt intyga att du har tagit del av och godkänt dessa villkor.

Kulans åtaganden

 • Kulan skapar ett användarkonto till kulturaktören i samband med att ansökan om stöd till kulturprogram i förskola och skola beviljas eller att intresseanmälan om att ingå i Kulans utbud inom Skapande skola godkänns. 
 • Kulan skickar inloggningsuppgifter till den e-postadress som kulturaktören angett i ansökan eller intresseanmälan.
 • Kulan granskar kulturaktörens text- och bildmaterial före publicering.
 • Kulan publicerar kulturaktörens text- och bildmaterial på Kulans webbplats.  

Kulans policy för publicering av kulturaktörers material

 • Endast aktuella kulturaktörer och aktiviteter publiceras i Kulans utbud.
 • Kulan har rätt att redigera kulturaktörers texter för att säkerställa att språket är tydligt och begripligt.
 • Recensionscitat samt omdömen från barn och pedagoger publiceras inte på kulturaktörernas presentationssidor.

De bilder som Kulturaktören laddar upp betraktas som en inkommen handling. Det innebär att:

 • Kulan har rätt att använda bilderna i samband med presentation av kulturaktörens verksamhet och aktiviteter på Kulan.
 • Bilderna också kan komma att användas i annan kommunikation om Kulans verksamhet på Kulans webbplats, i tryckt informationsmaterial, på Pedagog Stockholm, Kulans blogg och Facebook-sida samt delas på Stockholms stads webbplatser och sociala medier.
 • Bilderna visas i olika format och kan komma att beskäras.
 • Bilder och videoklipp på barn som kan identifieras publiceras inte.

Kulans policy för hantering av inaktuell information

Kulturaktörer som inte längre är aktiva och aktiviteter vars aktivitetsdatum har passerat sparas i ett arkiv på Kulans administrationssida för möjlighet till statistik och uppföljning.

Kulan äger rätt att ta bort information om

 • kulturaktören inte längre är verksam.
 • om aktiviteten inte längre är aktuell.
 • om överenskommelsen av annan anledning har upphört.

Kulturaktörens åtaganden

Inloggning på Kulans administrationssida görs på https://reg.kulan.stockholm/admin

Presentationssidor ska skapas inom en månad från och med att kulturaktören blivit godkänd.

Ingå med verksamhet och aktiviteter i Kulans utbud

Kulturaktören ansvarar för att: 

 • redigera en egen presentationssida och hålla den uppdaterad.
 • redigera egna sidor för den/de aktiviteter som ska presenteras i Kulans utbud.
 • text- och bildmaterial, kontaktuppgifter och prisuppgifter är korrekta.
 • inneha erforderliga rättigheter till det material som visas.

 • regelbundet se över sitt material på Kulan och säkerställa att all information är uppdaterad och korrekt.

 • meddela kulturförvaltningen om verksamheten eller aktiviteten ändras mycket i förhållande till vad som har beskrivits i intresseanmälan och på de ursprungliga presentationssidorna.

Behandling av personuppgifter

Kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen är gemensamt personuppgiftsansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som sker i Kulan.

Kulturaktören är ansvarig för de personuppgifter som matas in av denne på administrationssidan. Detta innebär att Kulturaktören ansvarar för att personuppgifterna hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen, är korrekta och att det finns en rättslig grund med stöd i förordningen.

Uppdaterad