Ny rutin för Kulanpremien 2024

Från och med 2024 kommer det ske en förändring av Kulanpremien. Du som kulturaktör kommer att behöva göra en ansökan om stöd, istället för att som nu göra en intresseanmälan i Kulan.

Kulanpremien ska följa samma riktlinjer som kulturförvaltningens övriga stödformer. Den här förändringen bidrar till en säkrare och mer transparent stödgivning.

Om din verksamhet vill ingå med program i utbudet med Kulanpremien under 2024 behöver du göra en ansökan om stöd till kulturprogram i förskola och skola.

Kulturaktörer som beviljas stöd kommer att kunna presentera utvalda program på Kulans webbplats och kan erbjuda dessa till reducerat pris till förskolor och skolor i Stockholms stad på samma sätt som idag.

Information om Stöd till kulturprogram i förskola och skola 

Tidplan

 • Utlysningen öppnar den 24 augusti 2023.
 • Sista ansökningsdag är den 6 oktober 2023 kl. 15.00.
 • Besked om beslut den 10 november 2023.
 • Utbetalning av stöd sker första veckan i februari 2024.

 

Praktisk information

Kulanpremien är en av kulturförvaltningens stödformer och ska följa samma villkor som övriga stöd. Med den här förändringen kan vi säkerställa att stadens riktlinjer för kulturstöd följs och att sökande behandlas på ett likvärdigt sätt. Förändringen ska därmed bidra till en säkrare och mer transparent stödgivning.

Kulturaktörer som beviljas stöd kommer att veta på förhand hur stort Kulanpremiens belopp är och får på så sätt större kontroll över sin Kulanpremie.

För dig som söker andra stöd hos kulturförvaltningen är det en fördel att ha alla ansökningar samlade i ett och samma system.

Om din verksamhet vill ingå med program i utbudet med Kulanpremien under 2024 behöver du göra en ansökan om stöd till kulturprogram i förskola och skola.

Du ska inte längre göra någon intresseanmälan på din admin-sida i Kulan. 

Du gör din ansökan i kulturförvaltningens ansökningsportal för kulturstöd, https://kulturstod.stockholm.se

I den första utlysningen kan du söka upp till 400 000 kronor. 

Du bestämmer själv om du vill ansöka för hela året eller för en kortare spelperiod.

 

Stöd kan sökas av professionella kulturaktörer från det fria kulturlivet som har sitt säte i Stockholms stad eller planerar gästspel i Stockholms stad.

För att kunna ansöka behöver de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd vara uppfyllda. Beroende på vilken organisationsform du har ska du bifoga olika handlingar.

Generella villkor och krav för kulturförvaltningens stöd

Två ordinarie utlysningar planeras årligen.

Höstens utlysning avser kulturprogram som genomförs under perioden 1 januari 2024 till 31 december 2024. Du bestämmer själv om du vill ansöka för hela året eller för en kortare spelperiod. 

Vårens utlysning avser kulturprogram som genomförs från och med beslutsdatumet samt till och med 31 december 2024. 

Om budgetutrymme finns kommer kulturaktörer som har större efterfrågan än förväntat på sina program att kunna göra kompletterande ansökan.

Stöd kan sökas för befintliga kulturprogram som:

 • riktar sig till barn och unga i förskola och skola
 • är utformade och anpassade för barn och ungas behov och förutsättningar
 • håller hög konstnärlig kvalitet
 • genomförs på fast scen, gästspelsscen eller uppsökande i Stockholms stad.

Stöd får endast användas för att erbjuda utvalda kulturprogram till kommunala och fristående förskolor och skolor i Stockholms stad samt till andra arrangörer av kulturprogram för förskola och skola i Stockholms stad.

Stöd kan beviljas för ett eller flera program. Om Kulanpremien har beviljats för flera program kan du själv fördela stödet mellan dina olika program. 

Inriktningen för 2024 är att Kulanpremien kommer att vara 50 procent av ordinarie pris, både på platsbiljetter och när förskolor och skolor köper in uppsökande program.

 

Förskolor och skolor kommer även fortsättningsvis att registrera sina bokningar på Kulan. Du bekräftar och rapporterar deltagarantal på dessa löpande på din admin-sida i Kulan, på samma sätt som idag. På så sätt får du även ett färdigt underlag från Kulan till din redovisning av stöd.

Stödet ska redovisas senast en månad efter spelperiodens slut. Du anger själv startdatum och slutdatum för spelperioden i ansökan.

Du redovisar det belopp som har förbrukats. 

Om stödet inte har förbrukats ska det återbetalas. Alternativt kan du skjuta fram programtillfällen i samråd med handläggare på kulturförvaltningen.

Du kan förhandsvisa ansökningsformuläret i kulturförvaltningens ansökningsportal för kulturstöd, https://kulturstod.stockholm.se/ 

I ansökan behöver du uppskatta antal speltillfällen/biljetter under den period som ni kommer att erbjuda programmet samt uppge pris per program och/eller biljett.

Du behöver lägga med länk till videomaterial, alternativt annan dokumentation av programmet eller information om när det går att ta del av programmet fysiskt.

Ansökt belopp beräknas utifrån din uppskattning av antal speltillfällen samt programmets pris. 

Exempel 1

Programmet kostar 10 000 kronor och du uppskattar att ni kommer att få 20 bokningar från förskolor och skolor.

 • 10 000 * 20 = 200 000 kronor
 • 0,5 * 200 000 kronor = 100 000 kronor
 • Ansökt belopp = 100 000 kronor

Exempel 2

Biljetterna kostar 120 kronor och du uppskattar att förskolor och skolor kommer att boka 500 biljetter.

 • 120 * 500 = 60 000 kronor
 • 0,5 * 60 000 kronor = 30 000 kronor
 • Ansökt belopp = 30 000 kronor

Först tittar vi på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd och att rätt handlingar är bifogade.

Generella villkor och krav för kulturförvaltningens stöd 

Därefter bedömer vi ansökningarna utifrån de särskilda villkor och bedömningsgrunder som gäller för Stöd till kulturprogram i förskola och skola.

Särskilda villkor och bedömningsgrunder 

Ansökningarna bereds av kulturförvaltningens handläggare i dialog med en rådgivande referensgrupp. Referensgruppen består av representanter från förskola och skola samt personer med kompetens inom flera konstområden. Beslut fattas av kulturförvaltningen enligt kulturnämndens delegationsordning.

Kulanpremien kommer att fungera precis som tidigare under höstterminen 2023. Kulanpremien betalas ut månadsvis efter att du har genomfört och redovisat programmet på din admin-sida i Kulan.

Om du har program som ingår i utbudet under höstterminen 2023 kan du ta emot bokningar som avser 2024 också. Observera att du behöver göra en ansökan om stöd samt att den förskola eller skola som har bokat också behöver registrera bokningen på Kulans webbplats.

Uppdaterad