Tema: Sexualitet, samtycke och relationer

Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer finns i flera av kurs- och ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska tas upp inom många kurser och ämnen. Ska du arbeta med kunskapsområdet? Här får du inspiration.

  • Aktiviteter

    Här finns tips på aktiviteter som utforskar till exempel normer, genus, sexualitet, kroppsspråk, relationer och jämställdhet.

  • Workshops

    Förlag på konst-, film-, teater- och konstaktiviteter där eleverna får resonera och testa normer, gränser och kroppsspråk.

  • Pedagogiskt material

    Exempel från lärare som berättar hur de arbetat med bilder, film, teater och litteratur för att åstadkomma en lyckad sexualitets- och relationsundervisning med kultur som kraftfullt medel.