Ett foto på en grafittimålning på en vägg. Motivet är en en bankomat med klor som fångar in en liten flicka.

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Konst är ett begrepp som omfattar en rad olika företeelser och som definierats mycket olika vid olika tidpunkter och platser. Wikipedia

Texten bygger på en föreläsning av dramaturgen Anna Berg.

Konstens unika värde

För att det ska bli ett givande samtal om konst är det viktigt att eleverna förstår och har accepterat ramarna för samtalet, nämligen att:

  • Konst hävdar ingen sanning.
  • Konst ligger i betraktarens öga.
  • Konst hjälper dig att se dig själv.

Så här skriver Anna Berg i Teatersalongens artikel, "I upplevelsens tjänst": ”Konstens unika värde är att den erbjuder sin mottagare självspegling. Vad vi än tycker, vad den än får oss att känna, tänka, undra, så är den en reflektionsyta som våra egna tolkningar och värderingar studsar emot. Om vi får syn på dem kan vi förstå något om oss själva. Med den hållningen kan konst aldrig ersättas av fotboll eller pannkakor, bara vara en kul paus i den vanliga undervisningen. Inte heller går det att ersätta den konstnärliga upplevelsen med ett reportage eller en föreläsning som vill ha åhöraren på sin sida. Konsten är subjektiv, den hävdar ingen sanning. Den vill hjälpa oss att undersöka vår egen sanning. Var och en av oss.”

Upplägg av konstsamtal

Anna betonar hur viktigt det är att börja i det konkreta. Starta med en runda där alla elever får komma till tals och berätta vad de ser och reagerar på. Efter det kan samtalet mynna ut i analys och reflektion och då med de elever som vill dela med sig.

En målning av en kvinna i sekelskifteskläder som sitter och sover i en korgstol.

Berätta vad ni ser

Har eleverna svårt att komma igång ber Anna dem tänka på konkreta detaljer som: stil, teknik, material, antal, färg, storlek, placering, position och tid.

Genom att samtalsmodellen inleds med att eleverna får berätta vad de ser är det en låg tröskel för eleverna att bli delaktiga i samtalet. Alla kan berätta om någon detalj de sett som tillsammans med alla andras iakttagelser bidrar till en fördjupad upplevelse av konstverket.

Tolka

Vad får det för betydelse i målningen? Stämning, situation, berättelse, tema, avsikt och intention.

Reflektera

Vad betyder det för just mig? Igenkänning, ställningstagande, associationer, minnen, känslor och åsikter.

Efter att ha samtalat om Christian Kroghs realistiska målning kan det vara intressant att tillämpa modellen för konstsamtal på den 12 kvadratmeter stora väggmålningen "Övermålningen" av Carolina Falkholt som beställdes till högstadieskolan Alpha i Nyköping.

Målningens titel anspelar på övermålning. I graffitivärden är det accepterat att måla över graffiti om den som gör det kan göra något bättre. Därför täckte Carolina först betongväggen med nedsättande könsord om kvinnor som är vanligt förekommande i skolkorridoren för att sedan övertäcka orden med den i folkmun omtalade målningen, Vaginan.

En konstnär gör en stor färgglad och fantasifull väggmålning av en kvinnas underliv.

På Youtube finns en film där rektor och konstnären Carolina Falkholt samtalar om konstverket. Konstnären vill få en förklaring till varför rektor bestämt att konstverket ska tas bort.

Konstverket väckte debatt utanför skolan och kommunens konstansvarige bad konstnären måla över verket. Carolina vägrade och menade att det sänder ut signaler om att ”Har du en vagina ska du skämmas och inte prata om det”. Det resulterade i att verket doldes bakom en vägg och bara speciellt inbjudna fick se "Övermålningen". Men slutet gott, numera diskuterar lärare i skolan värdegrundsfrågor med konstverket som utgångspunkt.

Innehållet kan vara ont eller gott, fint eller fult, demokratiskt, sexistiskt, roligt, upprörande, rasistiskt, tragiskt, existentiellt... Om möjligheten att ta del av och träna sin förmåga att ta emot konst är lika för alla och om den värnar om den enskildes upplevelse och rätt att formulera den.
Lars Lindström, professor i pedagogik på Karlstad universitet.

Övergripande läroplansmål

När vi tolkar konst tillsammans uppfyller vi många av läroplansmålen:

  • nyfikenhet
  • kreativitet
  • skilda uppfattningar
  • individstärkande
  • empati
  • demokratiskt tillvägagångssätt
  • förmåga att orientera sig i ett komplext informationsflöde.

Uppdaterad