Barn i närbild håller upp kamera framför sitt öga

Kameran och jag

Hur hänger fotografi, identitet och gestaltning ihop? Genom att visa på olika sätt att gestalta sig själv och andra kan vi öppna upp för bredare normer kopplat till genus i bild.

Mediotekets film- och mediepedagog Elisabet Jonsved presenterar här en förkortad version av "Kameran och jag" ett material om hur du kan jobba med genus i bildspråk för de yngre åldrarna. Längst ned på sidan hittar du materialet i sin helhet för arbete i klassrummet.

Normer

Normer är oskrivna regler, idéer och föreställningar om vad som är normalt i ett visst sammanhang. Många normer är kopplade just till kön; hur vi bör se ut och bete oss som kille eller tjej. Andra normer är till exempel heteronormen, funktionsnormen och hudfärgsnormen. Vi tvingas att förhålla oss till normer varje dag. För vissa är det kanske ganska enkelt, medan det för andra kan vara närmast omöjligt att följa normen. Träder vi över normernas osynliga gränser kan det bli jobbigt på olika sätt. Det är ofta först när vi bryter mot normer som vi lägger märke till dem.

collage av olika sätt att fotografera

Genus och bildspråk

Idag när sociala medier har en central roll i många ungas liv blir det bildkommunikativa en central del i identitetsbygget och i relationer med andra. Hur vi väljer att gestalta varandra och oss själva i bild hänger ihop med hur vi bryter eller reproducerar rådande könsnormer. Redan i tidig ålder lär sig barn hur man kan posera på ett foto. Medvetet eller omedvetet tar vi efter de bilder vi ser runtomkring oss. Könsnormerna gör att vi rör oss på ett visst sätt framför kameran om vi identifierar oss som flickor och på ett annat sätt om vi identifierar oss som pojkar.

Bredda normerna

Att bredda rådande könsnormer handlar inte om att sätta förbud för hur någon får vara eller se ut utan tvärtom handlar det om att vidga det normativa tänkandet så alla får chans att vara på det sätt de vill, vare sig det kategoriseras som normativt eller icke-normativt.

Genom att fokusera på hur vi kan uttrycka oss med en kamera (fotografen) och hur vi kan uttrycka oss inför en kamera (modellen) kan vi närma oss denna tematik på ett mer experimentellt sätt. Det blir ett arbetssätt som öppnar upp för fler möjligheter att uttryck sig på istället för att nöta in rådande könsnormer hos barnen och eleverna.

Kameran och samtycke

Den digitala utvecklingen har gått snabbt. Digitalkameran som finns i våra mobiler har nästan blivit som en del av oss och vi använder den till exempel när vi vill kommunicera eller minnas något. Internet och sociala medier gör att vi idag kan publicera bilder och på det sättet stannar inte vårt bildbruk längre i den privata sfären. Här har våra konventioner kring teknologin inte hängt med på en kollektiv nivå. Vi förhåller oss olika till om vi ber om lov innan vi fotograferar någon och det som kan vara ännu mer känsligt; om vi får lägga upp en bild i sociala medier på en annan person.

Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer (lgr22) går att koppla till elevers bruk av kameran då bilder av oss själva och andra är en del av vårt relationsbygge, och högre upp i åldrarna även kan vara en del av ungdomarnas utforskande av sin sexualitet. Det behöver finnas även ett samtycke kopplat till vårt bruk av kameran och fotografier.

Kameran Och Jag (1) (pdf, 237.49 kb)

Kameran Och Jag (pptx, 23.43 mb)

SORTERINGSOVNING (pdf, 521.47 kb)

Bildutsnitt Arbetsblad (pdf, 148.71 kb)

Uppdaterad