© Cecilia Enholm

Caroline Östberg

Koreograf, dansare och producent Skapar egna konstnärliga koncept, gärna i samarbete med andra konstnärer.

Lerdans kan bokas via konstdepartementet
https://kulan.stockholm/hitta-aktiviteter/daniela-hedman-caroline-ostberg-lerdans/

I workshopen ”Lerdans” får eleven bekanta sig med dans och rörelse i kombination med ett skulpturalt arbete. Betoning ligger på den egna kroppen som inspiration och verktyg.
Syftet är att ge eleverna en kroppskännedom, materialkännedom samt att inspirera till ett gränsöverskridande lärande. Vi är övertygande om att kopplingar ämnen och uttryck emellan berikar och skapar ett mångfasetterat sätt att ta till sig kunskap.

Med denna fysiska workshop vill vi så ett frö hos eleverna som kan växa vidare till ett fördjupande och gränsöverskridande tänkande. Metoderna till detta är baserade på det lustfyllda och prestigelösa.

Vi kommer inledningsvis och kortfattat att muntligen presentera oss och vårt konstnärskap.
Därefter startar workshopen. Den första delen håller vi gärna igång utan pauser och diskussioner.

Vi vill låta eleverna få möjlighet att arbeta sig in i workshopen. Vi kommer arbeta både individuellt och i grupp. I mitten kommer vi att ha en paus. Efter pausen går vi djupare in i materialet lera och avslutar slutligen med ett gestaltade arbete.

Kan tillsammans med skolor forma koncept inom Skapande skola som är skräddarsydda utefter det ni vill undersöka, utforska i rörelse, bild, dans och med kroppen som instrument.

Skapande skola med Caroline Östberg

Förslag på Skapande skola!

Professioner inom gruppen
Dansare, koreograf, konstnär och pedagog

Spetskompetens
Konstnär som gjort flera utsmyckningar, utställningar och koreograf som producerat ett stort antal workshops för barn & unga.

Möjligt upplägg
I workshopen ”Lerdans” utgår vi - Caroline Östberg och Daniela Hedman - från vår egen praktik och bakgrund inom modern dans, skulptur samt från vårt gemensamma intresse för kroppen som utgångspunkt i allt vi gör.


Workshopen inleds med att vi tillsammans med eleverna dyker in i dansens värld. Genom rytm och inlevelseförmåga kommer vi värma upp och skapa en trygg förankring i våra kroppar. I leken skapar vi koreografier och långsamt bygger vi upp ett närmande till materialet lera.

Vad har leran för form, hur rör den sig? Kan vi gestalta leran med våra egna kroppar? Vi improviserar i grupp och lämnar prestation och bedömning utanför. Processen, lusten och att vi gör denna resa tillsammans är det viktiga.

Vidare i workshopen kommer vi att växelvis arbeta med leran, kroppen och rörelse i olika övningar. Vi för de olika momenten samman genom att vända och vrida på begreppen skulptur och dans. Kan vi ex ”dansa” en lerskulptur? Workshopen bygger på ett flöde där de olika övningar hakar i varandra och bygger en förståelse för hur ett processinriktat arbete kan se ut. Vi avslutar med en lugnare del där var och en får sjunka in i ett mer stillsamt arbete, där dagens fysiska arbete knyts samman till en skulptur.

Workshopen ”Lerdans” innefattar begrepp som processinriktat arbete och ett gränsöverskridande lärande.  Eleverna får träning i att släppa prestation och bedömning och i stället hitta egna verktyg till ett lustfyllt skapande. Ett skapande där insikter om att tillämpandet av kunskap kan se ut på många olika sätt.

Vi är flexibla och anpassar vår workshop efter åldersgruppen vi möter och eventuella önskemål.

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Workshopen ”Lerdans” innefattar begrepp som processinriktat arbete och ett gränsöverskridande lärande.  Eleverna får träning i att släppa prestation och bedömning och i stället hitta egna verktyg till ett lustfyllt skapande. Ett skapande där insikter om att tillämpandet av kunskap kan se ut på många olika sätt.