Så här fungerar Skapande skola

Vad får pengar från Skapande skola användas till? Fokus ska vara på elevers eget skapande tillsammans med en professionell kulturaktör.

Det här får du använda pengarna till

Om ni vill göra ett konst- eller kulturprojekt kan ni ta in en professionell kulturaktör som stöd. Kostnaden för denna resurs bekostas av ett nationellt bidrag som heter Skapande skola och ges av Kulturrådet.

Fokus på elevers eget skapande

Projekten ska ha fokus på barn och ungas eget skapande inom konstområden och ge dem möjlighet att fördjupa sig i och utforska konstnärliga uttryck som en del i den ordinarie undervisningen.

Barn och unga ska vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av projektet.

Samarbeta med professionella kulturaktörer

Aktören som skolan vill anlita ska ha en koppling till Kulturrådets konstområden. En kulturaktör eller pedagog som är professionell inom sitt yrke men inte utbildad inom Kulturrådets konstområden, kan inte betalas med bidrag från Skapande skola.

Samma kulturaktör i högst tre år

Eftersom barn och unga ska få möta en variation av kulturaktörer och konstuttryck ges bidrag för samarbete mellan skola och en enskild kulturaktör i högst tre år, den så kallade treårsprincipen. Efter en paus på minst tre år kan du återuppta ett samarbete med en kulturaktör. Att en skola valt och samarbeta med en aktör under tre år tyder på att aktiviteten upplevs viktig och kan förhoppningsvis leva vidare men då bekostas av elevpengen. Undantag från treårsregeln är om kulturaktören förnyar sitt kulturutbud eller utvidgar sitt kulturutbud genom tvärkonstnärliga samarbete.

Vanliga frågor och svar

Kulturprojektet som skolan vill arbeta med inom ska ha en koppling till några av Kulturrådets valda konstområden: arkitektur, cirkus, dans, film, foto, konst/bild/form, visuell konst, litteratur/berättande/skrivande, musik, slöjd/hantverk/design eller teater/drama.

 

Här finns aktörer och projekt som är godkända för Skapande skola inom Stockholms stad.

Aktörer och projekt för Skapande skola

Ni kan betala med pengar från Skapande skola om det är en integrerad del i en konstnärlig process. Tyngdpunkten ska ligga på elevernas eget kreativa skapande tillsammans med en professionell kulturaktör. Arbetet behöver inte ske i direkt anslutning till besöket utan kan ske i andra lokaler. 

Regeln är inte till för att styra och begränsa utan faktiskt just tvärtom. För att påminna om att INTE bli begränsade till en konstform och en och samma kulturaktör år efter år. Vi vinner på att få ta del av en variation av konstuttryck. Vi kan få ett annat sätt att tänka på konstnärliga processer och hur de kan användas i undervisningen om det får upplevas genom olika professionella kulturaktörer.

De professionella kulturaktörerna bidrar med sin kunskap och erfarenhet och ger pedagogerna inspiration till nya arbetssätt och ingångar. På sikt medverkar det till att detta integreras i undervisningen och utvecklar skolans arbete med konst, kultur och estetiska lärprocesser. För är eleverna är det spännande att träffa en verksam konstnär.

Kommunala skolor 

Skolans rektor får information från utbildningsförvaltningen och gör en intresseanmälan. Utbildningsförvaltningen, som är huvudman, skickar en samlad ansökan till Kulturrådet.

Fristående skolor

Varje huvudman är själv ansvarig för ansökan.

Skapande skolas bidragsguide, Kulturrådets webbplats

Uppdaterad