Det här är Skapande skola

Om ni vill göra ett konst- eller kulturprojekt kan ni ta in en professionell kulturaktör som stöd. Kostnaden för denna resurs bekostas av ett nationellt bidrag som heter Skapande skola och ges av Kulturrådet.

Här beskriver Kulturrådet syftet med bidraget i en kort film.

Riktlinjer för Skapande skola  

En långsiktig integrering av kulturella och konstnärliga uttryck

Projekten ska ha fokus på barn och ungas eget skapande inom konstområden och ge dem möjlighet att fördjupa sig i och utforska konstnärliga uttryck som en del i undervisningen. Då får förskolebarn, elever och lärare med sig verktyg och metoder att jobba vidare med i förskolan och skolan.

Pengar till kulturupplevelser är inbakat i elevpengen. Skapande skola är till för att göra något utöver det som ingår i skolans uppdrag.

Samarbeta med professionella kulturaktörer

Aktören som förskolan eller skolan vill anlita ska ha en koppling till Kulturrådets konstområden och relevant utbildning. En kulturpedagog eller museipedagog som är professionell inom sitt yrke men inte utbildad inom Kulturrådets konstområden, kan inte betalas med bidrag från Skapande skola.

De professionella kulturaktörerna bidrar med sin kunskap och erfarenhet och ger pedagogerna inspiration till nya arbetssätt och ingångar. På sikt medverkar det till att detta integreras i undervisningen och utvecklar skolans arbete med konst, kultur och estetiska lärprocesser.

Alla kulturaktörer som finns på Kulan uppfyller de krav på professionalism som Kulturrådet kräver. Men det innebär inte automatiskt att de går att anlita med bidrag från Skapande skola. Det krävs att eleverna får fördjupa scenkonstupplevelsen genom eget skapande och uttrycka sin kreativitet. Sök på konstformer och klicka i rutan Skapande skola, då får du fram en filtrerad lista på aktörer som gärna arbetar med Skapande skola och uppfyller Kulturrådets krav.

Barn och unga ska vara delaktiga

Det är viktigt att elevernas erfarenheter tas tillvara. Många skolor har därför inrättat kulturråd. Men hur ska vi göra så att barn och unga inte väljer aktiviteter de redan är bekanta med? Vi som arbetar med kultur och utbildning vet att det är i förskolan och skolan vi når alla barn och unga och kan introducera nya konstformer och uttryck. En möjlighet är att låta barn och unga välja inom en i förväg bestämd genre eller några utvalda aktörer. På Kulan har många aktörer lagt upp trailers som underlättar valet.

Treårsregel är till för eleverna

Eftersom barn och unga ska få möta en variation av kulturaktörer och konstuttryck ges bidrag för samarbete mellan skola och en enskild kulturaktör i högst tre år, den så kallade treårsprincipen. Efter en paus på minst tre år kan du återuppta ett samarbete med en kulturaktör. Att en skola valt och samarbeta med en aktör under tre år tyder på att aktiviteten upplevs viktig och kan förhoppningsvis leva vidare men att den då bekostas av elevpengen. Undantag från treårsregeln är om kulturaktören förnyar sitt kulturutbud eller utvidgar sitt kulturutbud genom tvärkonstnärliga samarbete.

Regeln är inte till för att styra och begränsa utan faktiskt just tvärtom. För att påminna om att INTE bli begränsade till en konstform och en och samma kulturaktör år efter år. Vi vinner på att få ta del av en variation av konstuttryck. Vi kan få ett annat sätt att tänka på konstnärliga processer och hur de kan användas i undervisningen om det får upplevas genom olika professionella kulturaktörer.

Erfarenheter av Skapande skola

Myndigheten för kulturanalys har utvärderat Skapande skola och i samtalet med rektorer framkommer erfarenheter som delas av många. Till exempel:

  • Genom att eleverna får uppleva olika sätt att uttrycka sig får de med sig något i livet som bidrar till välbefinnande.
  • Skapande skolaprojekt stärker också elever som individer. Eleverna tränas i kompetenser som analysförmåga, kritiskt tänkande, värderings och kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, självständighet och ansvarstagande.
  • Skapande skola öppnar för nya perspektiv och en meningsfull fritidssysselsättning som eleven annars inte skulle upptäckt."

Uppdaterad