Att förbättra klassrumsklimatet

Förslag på övningar med syfte att förbättra kommunikation och samarbete i klassen. De flesta övningar illustreras med bilder eller filmer. Bilder som förtydligar uppgiften eller där du ser hur ledaren introducerar och leder övningen.

Drama

Drama är att använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer i ett pedagogiskt syfte. Det är ett lustfyllt lagarbete där processen är viktigare än resultatet. En metod för att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikationen mellan människor.

I Finland har de skrivit in drama som arbetsform inom i stort sett samtliga skolämnen. De motiverar det med att drama på schemat bidrar till ökad samarbetsförmåga och kreativitet, stärkt språkutveckling och fördjupat lärande inom olika ämnen i kombination med mer rörelse under skoldagen.

Dramaövningar

Jordi Almedia, lärare i spanska och engelska på Sturebyskolan menar att vi klass- och ämneslärare inte ska undervärdera vår egen kompetens i att använda drama i klassen. Som undervisande lärare har vi större chans att få med alla i gruppen än en obekant dramaledare som kommer in tillfälligt. Vi känner eleverna och kan tänka strategiskt på hur vi skall para ihop elever och vilka roller vi skall ge dem, tänka ut vilka färdigheter vi vill att just den eleven skall träna.

Ibland behöver övningarna inte ha något annat syfte än att bryta av ett tungt block och få in en paus med rörelse och skratt för att vi sedan med fördjupad koncentration skall kunna arbeta vidare.

Jordi är också utbildad skådespelare och det är kunskaper från den utbildningen han tagit med in i klassrummet. Inom teatervärlden vet alla, även demonregissörer vikten av en trygg ensemble och många repetitionsveckor läggs på att bygga den kokongen. Några av de övningar Jordi gör med sin klass får du ta del av här. Alla övningarna förutsätter att du har en fri golvyta. De går bra att göra i ett klassrum om du med elevernas hjälp snabbt får undan bänkar och stolar. Se det som en uppvärmning på det som komma skall.

Foto av en dramalektion. Gruppen är indelade två och två och de ska lita på att den andra tar emot när de lutar sig.

Träna lyhördhet och gruppkänsla

Vi är en del av en grupp

Instruera eleverna att de ska gå planlöst runt i rummet. Sätt gärna på musik. Säg till eleverna att de ska känna av när de ska stanna och när de ska gå vidare. Redan efter några stopp blir det uppenbart för alla att gruppen känner av den osynliga ”signalen” för stanna och gå utan att titta på varandra.

En variant är att tio deltagare ställer sig i en ring. De ska räkna till tio utan att kommunicera med varandra om vem som skall börja och vem som kommer säger nästa siffra.

Syftet med dessa övningar är att arbeta med lyhördhet och känslan att vara en del i ett sammanhang. De flesta grupper klarar uppgiften med bravur på andra försöket.

Räkna till tio, dramaövning, YouTube

Ledaövningar

I ledaövningar gäller det att bejaka varandra och sig själv. Alla övningar bygger på att eleverna själva bestämmer hur mycket och hur länge de vill leda.

Ja-leken eller Följa John

När vi ska göra att grupparbete krävs det att vi bejakar varandra för att få fram många idéer. Då kan det vara bra att mjuka upp gruppen genom att göra ja-leken.

Dela in klassen i grupper om tre eller fyra med roterande ledarskap. Ledaren gör en rörelse som de andra ska härma. I övningen är det viktigt att inte tänka. Tempo, tempo, tempo är en nyckel för att det skall bli bra gruppdynamik. Om eleverna stannar upp och tänker blir det prestationsinriktat. Gruppen gör rörelsen tills någon annan vill leda eller om du som ledare säger till.

Det är en bejakande övning som gör alla varma och glada. Jordi berättade att han ibland bara nämnde ja-övningen utan att göra den i klassen för att de skulle komma ihåg vikten av generositet och öppenhet mot varandra. Det är också en övning i att lita på sina impulser. Så fort vi börjar att stanna upp och tänka förlorar övningen i värde. Övningen går bra att utveckla genom att ledaren lägger till uppgifter, att de skall leda gruppen genom att styra med huvudet, magen, höften exempelvis.

Ja-leken eller Följa John, Youtube

Foto av en klass som har dramaövningen Följa John
Variant på Följa John

Dela in klassen i två rader. Den som står först leder sin rad. När den känner för det så ställer den sig längst bak och den som står näst längst fram blir ledare. Här kan du höra hur läraren Alexandra Ljungkvist Sjölin introducerar och leder övningen. Alexandra har tillfälligt hoppat in klassen för att under två lektioner hålla lektioner i drama.

Följa John, YouTube

Nej-leken

Som en introduktion till ja-leken och följa John kan du vända på uppgiften. Dela in klassen i grupper på tre till fyra och kör samma upplägg men nu ska de övriga i gruppen säga nej till alla förslag från ledaren. Trots att alla i gruppen vet att det är en övning känns det hårt när de övriga i gruppen nonchalerar ditt förslag på rörelse. En övning som tydliggör vikten att inte på en gång avfärda varandras förslag.

Samarbetsövning

Syftet är dels att få en grupp att lära sig kommunicera för att kunna samarbeta, men även att få gruppen att känna tillit gentemot varandra inom gruppen.

Repövning

Eleverna delas upp i två grupper som ställs i två rader mittemot varandra. Varje elevpar som står mitt emot varandra har som ett ”osynligt rep” mellan sig. Den ena raden ska nu med hjälp av dessa rep dra den andra personen till sig. Den som drar kan välja olika sätt att hålla i sitt rep som den som står mitt emot ska följa – till exempel högt eller lågt – vilket kräver både ögonkontakt och samarbete. När hela raden har halats in till den andra sidan, görs övningen om, men nu får den grupp som dragit i repen vara den som halas in.

Kommunikationsövning, dra varandra i osynligt rep, YouTube

Handkoreografi

Dela upp eleverna två och två. Båda ska leda varandra genom händerna utan att nudda varandra i en ordlös kommunikation. Du kan göra övningen svårare genom att ge dem glasspinnar som de ska leda varandra med.

Foto av en dramaövning. Två och två leder eleverna varandra genom att hålla i en glasspinne

Parövning i att leda, YouTube

Kommunikation, parövning, YouTube

Flytta stolar

Ställ upp stolar i varje kortända i klassrummet. Om du har 30 elever ska det finnas 13 stolar på varje sida. Dela upp klassen i två delar och be dem ställa sig på stolarna. Alla elever kommer inte har varsin stol. Gruppens uppgift är att förflytta sig från ena kortsidan till den andra via stolarna. De får inte nudda golvet. Ramlar någon eller några av får de ta med sig stolen och börja om. Den grupp som fått med sig alla gruppmedlemmar och stolar först till den andra sidan har vunnit.

Trixet med den här övningen är eftertänksamhet och kommunikation. Vanligtvis så sticker några elever iväg utan att tänka på att laget vinner om alla i gruppen kommit över till kortsidan före det andra laget. Det är en rolig övning som brukar resultera i mycket skratt och svett. Tyvärr innebär stolförflyttningen buller så känsliga lärarkollegor bör varnas.

Foto av tio stolar som står uppradade på ett golv. Stolarna illustrerar övningen , Flytta  stolar.
Gestalta känsla

Dela in klassen i två grupper som ska stå i två ringar i klassrummet, en ring inne i den andra. Du som ledare ska viska en känsla till gruppen som står i den innersta ringen. Gruppen ska sedan diskutera och komma överens om hur en sådan känsla kan avspeglas. Den grupp som tillsammans skall diskutera den tilldelade känslan vänder sig med ryggen mot de andra och håller armarna kring varandra vilket gör att en gemenskapskänsla uppstår.

När de är klara frågar du om alla i gruppen är överens och vet vad som skall förmedlas. De radar upp sig framför den andra gruppen och illustrerar en gemensam tolkning av den valda känslan. Om inga i den andra gruppen kan gissa den rätta känslan får gruppen visa det på ett annat sätt.

Tanken med denna övning är att eleverna ska känna på hur det är att samarbeta eftersom alla i gruppen måste vara överens och göra samma illustrationer, samt att de får känna grupptillhörighet.

Hitta workshops i drama

Om du vill ha hjälp av kulturaktörer för att arbeta med drama i klassen finns det många aktörer som håller workshops, framförallt inom cirkus och teater. Här får du några förslag på aktörer:

Uppdaterad